ALGEMEEN

Hillsoft.nl (Kamer van Koophandel xxxxxxx), verleent u hierbij toegang tot www.hillsoft.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Hillsoft.nl en derden zijn aangeleverd. Hillsoft.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hillsoft.nl.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hillsoft.nl.

AUTEURSRECHTEN

Een deel van de afbeeldingen zijn verkregen via zogenaamde CMSMS – en WordPress Free Themes Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij hillsoft.nl en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van hillsoft.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.